Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w praktyce” cz. I

 

 

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 

 • 3-latek:-wie jak wygląda, dostrzega różnica w wyglądzie kolegów-umie powiedzieć co lubi-wie, jak nazywa się-potrafi wskazać miejsce swojego zamieszkania-potrafi bawić się zgodnie z innymi dziećmi-reaguje na polecenia nauczyciela-wie, że nie wolno niszczyć prac i zabawek kolegów-zgłasza swoje potrzeby-rozumie i stosuje zwroty grzecznościowe-odczuwa przyjemność pomagając dorosłym

  -odczytuje i reaguje na gesty

  – rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia

   

   

 • 4-latek:-zauważa różnicę między chłopcami i dziewczynkami-umie podać swoje imię i nazwisko- potrafi określić czynności, które wykonuje najlepiej- potrafi nazywać miejscowość i ulicę, na której mieszka- wie, że nie należy opowiadać o sobie osobom obcym-próbuje podejmować zabawy tematyczne z podziałem na role-podejmuje obowiązki dyżurnego-szanuje pracę wykonaną przez kolegów i dorosłych

  -respektuje uwagi nauczyciela i rodziców

  -próbuje samodzielnie radzić sobie w trudnych sytuacjach

  – rozumie znaczenia pojęć: „dobro” i „zło”

  -potrafi używać zwrotów grzecznościowych

  – słucha uważnie innych i stara się zwracać bezpośrednio do rozmówcy

  – rozpoznaje właściwe formy zachowania

  -określa własne potrzeby i nazywa uczucia

  -rozróżnia emocje pozytywne i negatywne

   

   

 • 5-latek:-umie przedstawić się-potrafi opisać swój wygląd, ma świadomość własnego ciała- uświadamia sobie zmiany człowieka w wyglądzie i nabywaniu umiejętności-stara się dokonywać samooceny- potrafi podać adres zamieszkania- potrafi organizować zabawy i współdziałać z dziećmi
  -przestrzega zwartych umów- szanuje własność innych-rozumie postawy i zachowania dorosłych

  – dostrzega uniwersalne wartości: dobro, piękno, itp.

  – radzi sobie w miarę samodzielnie w sytuacjach życiowych

  – stosuje zwroty grzecznościowe

  – słucha cierpliwie i z uwagą

  -zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych

  – dokonuje oceny zachowania własnego i zachowania innych

  -stara się myśleć i działać empatycznie

  – umie w sposób ugodowy rozwiązać konflikty

  – potrafi opowiadać co myśli i czuje bez naruszania godności własnej i innych

 

Obszar 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 

 • 3-latek:-wie, że należy się myć-wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne, zna kolejne czynności podczas załatwiania potrzeb higienicznych-umie korzystać z chusteczek higienicznych-potrafi jeść łyżką i pić z kubka- nakłada samodzielnie niektóre elementy ubrania, potrafi wkładać papcie-odkłada zabawki na ich stałe miejsce-wyrzuca papierki i inne śmieci do kosza
 • 4-latek:-korzysta prawidłowo z przyborów higienicznych-potrafi poprawnie umyć zęby-wie, że konieczne jest mycie całego ciała-próbuje samodzielnie czesać się-pomaga w nakrywaniu do stołu i sprzątaniu po posiłku-posługuje się w trakcie jedzenia łyżką i widelcem-wykonuje prawidłowo czynności samoobsługowe w toalecie- zna i stosuje kolejność przy wkładaniu ubrania-przestrzega ustalonych zasad korzystania z zabawek

  – dba o wykonywane przez siebie prace starannie je chowając

  -pomaga w sprzątaniu

   

 

 • 5-latek:– myje zęby systematycznie- korzysta samodzielnie i prawidłowo z urządzeń sanitarnych-dba o czystość osobistą- zwraca uwagę na estetykę swojego ciała-stosuje zasadę kulturalnego zachowywania się przy stole- potrafi nakryć do stołu i sprzątać po posiłku-pamięta o załatwianiu potrzeb fizjologicznych-samodzielnie ubiera się i rozbiera, składa ubrania- potrafi zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki i klamerki, zasunąć zamek błyskawiczny

  – szanuje wspólne zabawki i odkłada je na miejsce

  -utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

  – stara się planować czynności porządkowe

 

 

Obszar 3. Wspomaganie w rozwoju nowe dzieci.

 

 • 3-latek:-potrafi uczestniczyć w rozmowach-dzieli się spontanicznie swoimi przeżyciami i odczuciami-zadaje pytania i udziela odpowiedzi-próbuje budować dłuższe wypowiedzi-używa w mowie czynnej określonego zasobu słów zgodnie z regułami gramatyki-rozumie i wykonuje polecenia-posługuje się prostymi, kilkuwyrazowymi zdaniami-uczestniczy zabawach doskonalących prawidłową mowę głosek- stara się regulować siłę głosu-powtarza niektóre rymowanki

   

   

 • 4-latek:-dostosowuje wypowiedzi w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami do danej sytuacji-formułuje samodzielnie zdania na określony temat, wyraża śmiało swoje myśli i opowiada o uczuciach- zadaje pytania, aby ustalić ogólne prawa i zasady- umie opisać przedmioty, osoby i zwierzęta podając ich charakterystyczne cechy-różnicuje zdania oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe modelując głosem
  – potrafi wypowiadać się całymi zdaniami o prostej konstrukcji-naśladuje poprawnie odgłosy- stara się mówić wyraźnie- tworzy rymy do podanych wyrazów- próbuje tworzyć skojarzenia do podanych słów

 

 • 5-latek:– zwraca się w rozmowie bezpośrednio do rozmówcy-zdaje relację z obejrzanego spektaklu, opisują słownie obraz lub ilustrację- uwzględnia w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo- skutkowe- mówi o swoich potrzebach i decyzjach w sposób zrozumiały-stosuje poprawnie formy fleksyjne wszystkich odmieniających się części mowy- buduje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi-ma opanowaną technikę mówienia- ma opanowaną poprawną wymowę wszystkich głosek- układa dziecięce wyliczanki i rymowanki

  – rozumie przenośny sens powszechnie stosowanych zwrotów

  – używa prawidłowo pojęcia: „para”

 

 

 

 • Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

 • 3-latek:-kojarzy prawidłowo nazwę z przedmiotem-porównuje przedmioty, zauważając wyraźne różnice-próbuje klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych: wielkości, kształtu, koloru- potrafi połączyć przyczynę ze skutkiem- dostrzega skutki wykorzystywanych przez siebie czynności manipulacyjnych- zaczyna się orientować, które zmiany są odwracalne, a które nie- wie, jakie czynności trzeba wykonać w określonych sytuacjach

 

 • 4-latek:-potrafi opisać przedmioty, również na podstawie ich obrazków- rozwiązuje zagadki słowne- grupuje i rozdziela przedmioty, nazywa je i uzasadnia-stosuje w praktycznym działaniu umiejętność klasyfikowania-próbuje tworzyć zbiory przedmiotów wg określonych cech- potrafi zaplanować kolejne czynności-obserwuje zmiany zachodzące w przedmiotach w toku działania i ocenia, które są odwracalne, a które nie- zna kolejność codziennych czynności- dostrzega logiczny związek w odniesieniu do sytuacji przedstawionej w historyjce obrazkowej

 

 • 5-latek:-rozpoznaje i nazywa przedmioty wykorzystywane w pracy-dostrzega i potrafi opisać cechy przedmiotów- rozwiązuje i próbuje układać zagadki słowne-tworzy zbiory opierając się na pojęciach ogólnych np. pojazdy, owoce- dzieli zbiory na podzbiory wg cech elementów np. piłki w groszki i w paski- wie jakie zmiany są nieodwracalne i próbuje ich unikać- planuje czynności np. podczas organizacji zabaw tematycznych- opowiada o własnych przygodach ze wskazaniem na przyczyny i skutki wydarzeń- układa i opowiada historyjki obrazkowe, wskazując związki przyczynowo- skutków

 

 

 

Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

 

 • 3-latki:-przyzwyczaja się do zdrowego trybu życia-poznaje zasady właściwego odżywiania się-zaczyna dostrzegać związek chorobą a leczeniem- porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania; porusza się na czworaka, wspierając się na całych dłoniach i palcach- podrzuca i chwyta przedmioty- podejmuje spontaniczne zabawy ruchowe, uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela- reaguje na sygnał wzrokowy, słuchowy i gest

 

 • 4-latek:-zna zasady mające wpływ na zdrowie, wie, że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia- rozumie potrzebę wizyty u lekarza w przypadku odczuwania objawów choroby- rozumie, dlaczego trzeba opatrzyć każde zranienie- podejmuje spontaniczne zabawy ruchowe, wykorzystując dostępne przybory- jeździ na trzykołowym rowerku, hulajnodze-biega pewnie, zmieniając kierunek i przeszkody-rzuca, chwyta i toczy przedmioty- podskakuje i przeskakuje przeszkody- chodzi po wyznaczonej linii-przechodzi po podwyższeniu

 

 • 5-latek:– dba świadomie o zdrowie, stosując się do określonych zasad- wie, dlaczego należy jeść dużo owoców i warzyw, pić soki i wodę- rozumie związek między chorobą a leczeniem- podejmuje chętnie różnego rodzaju aktywność fizyczną- dostosowuje sposób poruszania się do panujących warunków- kontroluje utrzymywanie prawidłowej postawy ciała w czasie stania, siedzenia, chodzenia i biegania- rzuca oburącz, a także ręką prawą i lewą- próbuje manipulować przyborami w trakcie poruszania się-bierze udział w grach zespołowych o ustalonych zasadach

  -pokonuje tor przeszkód

   

Zajęcia są odpowiednio dostosowane do grup wiekowych