Podstawa programowa w praktyce cz. II

Obszar 6. WDRAŻANIE DZIECI DO DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ INNYCH

 

 • 3-latek:

-nie oddala się od nauczyciela z wyznaczonych pomieszczeń i terenu zabawy

-przestrzega określonych reguł w zabawach ruchowych

-przestrzega zakazu zabawy zapałkami i zbliżania się do ognia

-respektuje zakaz dotykania lekarstw i środków chemicznych

-bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem

-wie, że dziecko samo nie może przebywać na ulicy

-nie próbuje napojów i potraw bez pozwolenia opiekuna

– wie, co znaczy określenie „obca osoba”

-nie oddala się z nieznajomą osobą

-przestrzega zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierząt

 

 • 4-latek:

-przestrzega zasad zabawy w wyznaczonych pomieszczeniach i na określonym terenie

– używa przyborów zachowując zasady bezpieczeństwa

-korzysta z urządzeń elektrycznych tylko w obecności dorosłych

-nie zbliża się do gorących przedmiotów

– wie, że nie wolno samodzielnie zażywać lekarstw

– nie oddala się na ulicy od osoby dorosłej

– rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych

– zna oznaczenia sygnalizatora świetlnego dla pieszych

-potrafi bezpiecznie zachowywać się podczas jazdy samochodem

-wie, jak należy zachowywać się w sytuacji zagrożenia

-zgłasza osobie dorosłej każdą nietypową sytuację

-zachowuje rezerwę wobec obcych ludzi

– nie opowiada o sobie i swojej rodzinie obcym osobom

– nie głaszcze i nie karmi zwierząt bez zgody opiekuna

– wie, jak należy się zachować w przypadku ataku psa

 

 • 5-latek:

– stosuje się do zwieranych umów o sposobie korzystania z zabawek i sprzętu terenowego

-korzysta ze sprzętu gimnastycznego zgodnie z jego przeznaczeniem

-potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabawy

– zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie

-przestrzega zakazu zbliżania się do włączonych maszyn i urządzeń

-rozumie, dlaczego w wyniku przypadkowego połknięcia lekarstw lub środków chemicznych konieczna jest szybka pomoc lekarska

– zna i przestrzega podstawowe zasady poruszania się po drogach

-rozpoznaje wybrane znaki drogowe

– wie, że może zwrócić się do policjanta w sytuacji zagrożeń

-zna zasady korzystania z publicznych środków komunikacji i podróży samochodem

– potrafi zauważyć sytuację zagrożenia i wie, jak się w niej zachować

-zna numery telefonów alarmowych

-potrafi grzecznie odmówić obcej osobie , kiedy np. czymś je częstuje

-nie otwiera drzwi mieszkania , kiedy jest sama w domu

– wie, jak zachować się w kontaktach ze zwierzętami

– wie, dlaczego nie wolno smakować i jeść nieznanych roślin (np. grzybów)

 

OBSZAR 7. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ- DZIECKO WIDZEM I AKTOREM

 

 • 3-latek:

-uczestniczy w przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie przedszkola

-podejmuje proste zabawy tematyczne- recytuje proste wierszyki i rymowanki ilustrowane gestem i ruchem

– uczestniczy w krótkich występach przygotowanych dla rodziców i dziadków

 

 • 4-latek:

– wie, jak należy zachowywać się w trakcie przedstawienia i koncertu

-wypowiada się na temat obejrzanego przedstawienia

-wypowiada się swobodnie na bliskie mu tematy

– próbuje posługiwać się intonacją głosu i gestem odpowiednio do treści utworu

-uczestniczy w przygotowaniach do występu

-bierze udział w krótkich przedstawieniach i inscenizacjach przygotowanych z okazji uroczystości przedszkolnych i zajęć terenowych

 

 • 5-latek:

-zna zasady obowiązujące w teatrze, kinie i przestrzega ich

– uczestniczy aktywnie w przedstawieniach teatralnych i filmach

– potrafi dokończyć opowiadanie rozpoczęte przez nauczyciela

– podejmuje próby układania opowiadań na podany, dowolny temat

– występuje w inscenizacjach i teatrzykach przyjmując określone role

– pełni rolę gospodarza wobec zaproszonych gości

 

OBSZAR 8. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ- MUZYKA I ŚPIEW, PLĄSY I TANIEC

 

 • 3-latek:

– potrafi zaśpiewać łatwe 2-zwrotkowe piosenki

– rozpoznaje melodię znanej piosenki

– próbuje ilustrować treść piosenki ruchem

– podejmuje zabawy rytmiczne

–rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki

–reaguje na kilka prostych sygnałów dźwiękowych

– zna i nazywa niektóre instrumenty perkusyjne

– wywołuje, zgodnie ze słyszaną muzyką, efekty akustyczne

–odróżnia głos żeński od męskiego

–określa czy muzyka jest głośna czy cicha

-wykonuje proste kroki taneczne

 

4-latek:

– wykonuje ćwiczenia emisyjne

– powtarza słowa lub krótkie teksty zachowując podany rytm i tempo

-śpiewa poznane piosenki

– rozpoznaje znane piosenki po usłyszeniu fragmentu

-potrafi właściwie reagować ruchem na zmianę tempa i dynamikę

– potrafi przedstawić ruchem treść piosenki

– wykonuje improwizacje ruchowe na podany temat

– naśladuje przy pomocy instrumentów znane odgłosy

– wybrzmiewa rytm piosenki na instrumentach i przyborach

-różnicuje natężenie dźwięków

-określa w muzyce tempo

– rozróżnia dźwięki kilku instrumentów

– potrafi określić charakter muzyki

– odtwarza proste formy taneczne

-wykonuje proste układy taneczne

 

 • 5-latek:

– umie określić budowę wysłuchanej piosenki

– śpiewa poznane piosenki dokładnie i wyraźnie odtwarzając tekst

– pokazuje ręką kierunek linii melodycznej podczas śpiewania

– zna wybrane piosenki ludowe

– rozpoznaje akompaniament do biegu, marszu, podskoków

– umie wymyśleć własny rytm

-potrafi interpretować muzykę ruchem

– rozpoznaje po brzmieniu i nazywa instrumenty perkusyjne

-podejmuje próby grania własnego akompaniamentu do piosenki

-rozpoznaje odległości dźwięku

– rozpoznaje i określa 3 rejestry wysokości dźwięków i 3 rodzaje tempa

– rozróżnia barwy dźwięków muzycznych pojedynczych i w utworze granym przez orkiestrę

-porusza się sprawnie cwałem, galopem, podskokami z nogi na nogę

– zna wybrane tańce regionalne oraz krok walca i polki

 

OBSZAR 9. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ- RÓŻNE FORMY PLASTYCZNE

 

 • 3-latek:

– ogląda ilustracje, zdjęcia i reprodukcje obrazów przedstawiające treści bliskie dzieciom

– potrafi powiedzieć, co mu się podoba

– eksperymentuje w trakcie nazywania różnych materiałów plastycznych

– nazywa wykonane prace

 

 • 4-latek:

– zna zabytki znajdujące się w najbliższej okolicy

– poznaje sztukę ludową swojego regionu

-zauważa piękno przyrody i przedmioty w swoim otoczeniu

– wyraża w formie plastycznej przeżycia i wiedzę o świecie

– uczestniczy w zbiorowych pracach plastycznych

– przygotowuje własnoręcznie upominki dla bliskich

 

 • 5-latek:

– potrafi wyrazić słowami ogólne wrażenie na temat oglądanych dzieł sztuki

– rozpoznaje wybrane pomniki i budowle o charakterystycznej architekturze

– zauważa estetykę i funkcjonalność oglądanych pomieszczeń oraz dostrzega piękno przyrody

-przedstawia ludzi i świat przyrody w pracach plastycznych

– potrafi oddać nastrój w wykonanych pracach

– dokonuje swobodnego wyboru technik

-wykonuje prace plastyczno-techniczne

-podejmuje próby projektowania

 

OBSZAR 10. WSPOMAGANIE ROZWOJU ZMYSŁOWEGO DZIECI POPRZEZ ZABAWY KONSTRUKTYJNE, BUDZENIE ZAINTERESOWAŃ TECHNICZNYCH

 

 • 3-latek:

-podejmuje zabawy polegające na poznawaniu właściwości przedmiotu

-potrafi ułożyć kompozycje z materiału przyrodniczego

– tworzy „ulepianki” z różnych mas plastycznych

– buduje z klocków zamknięte kształty w układzie poziomym

– rozpoznaje pracowników przedszkola

– obserwuje prace wykonywane przez dorosłych

– próbuje pomagać

– rozpoznaje niektóre środki lokomocji

– wie, że w życiu codziennym korzysta się z różnych urządzeń

 

 • 4-latek:

– układa budowle przestrzenne

– umie wykonywać prace polegające na układaniu papieru wg wzoru

– lepi babki z piasku z wykorzystaniem foremki i tworzy proste budowle piaskowe

– wzbogaca zabawy różnymi zabawkami

– wie na czym polega praca fryzjera, piekarza , kucharza, zegarmistrza, listonosza

-uczestniczy w pracach porządkowych i rozumie ich znaczenie

– rozpoznaje i nazywa środki lokomocji oraz opisuje słownie, w jaki sposób przemieszczają się

– nazywa oraz zna sposób wykorzystania i przeznaczenie wybranych urządzeń AGD

 

 • 5-latek:

– tworzy rozbudowane budowle z klocków różnego kształtu

– dostrzega zależność przyczynowo- skutkową między działaniem a efektem

– umie wykonywać prace techniczne łącząc różnorodne materiały

– stosuje proste narzędzia podczas majsterkowania w sposób prawidłowy

– obserwuje z uwagą pracę ludzi, wybranych zawodów w czasie zorganizowanych wycieczek

– rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia, którymi posługują się ludzie wykonujący poznane zawody

– uczestniczy w zabawach tematycznych, ogrywając wybrane role społeczne

– szanuje wytwory pracy

– rozróżnia i wskazuje środki lokomocji wg podziału na lądowe, wodne i powietrzne

-potrafi wyodrębnić urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, określić ich przeznaczenie i opisać sposób działania

– rozumie niektóre zjawiska optyczne

– próbuje formułować wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

-rozumie właściwości badanych ciał

– podejmuje próby samodzielnego eksperymentowania na podstawie zdobytych wiadomości