ZATWIERDZAM: Nowa Sól, 31.08.2021r.

Roczny plan pracy Prywatnego Przedszkola „Mali Odkrywcy” S.C.

na rok szkolny 2021/2022

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021, wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia główne kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2021/2022.

Zawartość planu:

 1. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

 2. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31 sierpnia 2021 r.

 3. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.

 4. Spodziewane efekty.

 5. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2021/2022.

 6. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym.

 7. Plan współpracy z rodzicami.

 8. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.

 9. Zajęcia dodatkowe.

I. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 2. Roztropne wykorzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.

 1. Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

II. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31 sierpnia 2021 r.

 1. Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna. Wykorzystanie różnorodnych programów oraz metod wspomagających pracę z dziećmi.

 2. Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.

 3. W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.

 4. Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy i pobytu dziecka.

 5. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i nadal doskonalą swoje umiejętności.

 6. Przedszkole ma sprawnie działającą stronę internetową.

 7. W procesach edukacyjnych nauczyciele korzystają z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

 8. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym – instytucjami oświatowymi i społecznymi – na rzecz wzajemnego rozwoju.

 9. Przedszkole zapewnia dzieciom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uwzględniające zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w procesie kształcenia.

 10. Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań i atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

III. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych. Wykorzystanie sprzętów wysokiej technologii.

 3. Organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi mających na celu podnoszenie kompetencji społecznych, zaangażowania społecznego, wrażliwości na prawdę i dobo oraz dbałości o zdrowie.

 4. Organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi mających na celu rozwijania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

IV. Spodziewane efekty

 1. Nauczyciele zapewniają wysoką jakość kształcenia oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim dzieciom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 2. Nauczyciele rozwijają swoje umiejętności w zakresie wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 3. Organizacja różnorodnych form współpracy z rodzicami sprzyja kształtowaniu postaw i respektowaniu norm społecznych.

 4. Przedszkole jest postrzegane w lokalnym środowisku jako jednostka oświatowa dobrze przygotowująca do nauki w szkole.

 5. Dzieci:

 1. otrzymują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

 2. prezentują pożądane postawy społeczno-moralne (np.szlachetność, rzetelność, zaangażowanie społeczne, opiekuńczość, empatię, tolerancję, odróżnianie dobra od zła, zainteresowanie otoczeniem społecznym) i respektują normy społeczne,

 3. prezentują postawę współodpowiedzialności za środowisko naturalne

V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2021/2022

 1. Cel główny: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Sposób realizacji zadań

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Nauczyciele zapewniają wysoką jakość kształcenia oraz organizują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim dzieciom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych poprzez:

 1. przeprowadzenie diagnozy możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, rozpoznawanie zainteresowań dzieci,
 2. przeprowadzenie diagnozy przesiewowej logopedycznej.
 3. obserwacje psychologa na grupie przedszkolnej w celu wczesnego wykrywania trudności dzieci,
 4. stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania aktywności dzieci,
 5. przygotowanie różnych dostosowań (karty/ tablice komunikacyjne) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. indywidualizację w edukacji (uwzględnienie w systemie wychowawczo-dydaktycznym różnic w rozwoju poszczególnych dzieci) – dostosowanie treści, metod i organizacji działań pedagogicznych do różnic rozwojowych.
Wrzesień/październik 2021:

 1. obserwacje rozwoju dzieci, wstępna diagnoza

Cały rok szkolny:

 1. arkusz do diagnozy,
 2. obserwacje zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. analiza stosowanych metod – sprawozdania półroczne i roczne nauczycieli,
Wicedyrektor przedszkola, nauczyciele,

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia Cały rok szkolny:

 1. dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych

 1. Cel główny: Roztropne wykorzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Sposób realizacji zadań

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne

Realizacja działań na rzecz rozwijania u dzieci umiejętności wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 1. organizowanie zajęć rozwijających u dzieci umiejętności posługiwania się narzędziami i zasobami technologii komputerowej oraz sprzętu komputerowego, np. wykorzystanie ekranu interaktywnego,

 2. umożliwienie wykorzystania ekranu interaktywnego w trakcie zabaw swobodnych dzieci,

 3. realizacja projektów w platformie eTweening,

 4. organizacja współpracy z dziećmi z innych przedszkoli biorących udział w projektach eTwinning,

 5. wykorzystanie narzędzi TIK podczas zajęć dydaktycznych, np. ozoboty,

 6. rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań narzędziami informatycznymi.

Cały rok szkolny.

Analiza dokumentacji nauczycieli (zapisy w dziennikach).

Nauczyciele

 1. Cel główny: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.

Sposób realizacji zadań

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Organizowanie procesu edukacyjnego umożliwiającego kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych:

 1. budowanie systemu wartości u dzieci, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe:

 2. stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań,

 3. rozwijanie czynnej postawy dzieci w stosunku do zjawisk o charakterze społecznomoralnym umożliwienie dzieciom wyrażania emocji w sposób werbalny i niewerbalny,

 4. uczenie dzieci radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem poprzez działanie kształtujące odporność emocjonalną,

 5. motywowanie do budowana poczucia własnej wartości, przeżywania sukcesu i znoszenia porażki,

 6. stworzenie grupowego systemu norm i zasad regulującego życie w społeczności przedszkolnej,

 7. wprowadzenie symboli przedstawiających różne pozytywne zachowania ludzkie,

 8. udział dzieci w wybranych konkursach, wystawach i teatrzykach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,

 9. wystawa prac dziecięcych dotycząca kodeksu postępowania przedszkolaka,

 10. zorganizowanie przedstawienia (teatr nauczycielek) tematycznie związanego z normami społecznymi;

 11. przekazywanie wychowankom wartości kulturowych, wzorców zachowań, przykładów postępowania, czynów, wskazań słownych,

 12. realizacja ogólnopolskiego projektu „Emocja”,

 13. rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, wyrażanie szacunku do innych, sprawiedliwe postępowanie,

 14. wzbudzanie uczucia empatii, tolerancji wobec drugiej osoby,

 15. kształtowanie właściwych postaw wobec dzieci z niepełnosprawnościami,

 16. udział w ogólnopolskim projekcie „Savoir vive”.

Cały rok szkolny

 • Analiza dokumentacji nauczycieli (zapisy w dziennikach)

 • Analiza stosowanych metod pracy z dziećmi w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm społecznych – sprawozdania półroczne i roczne nauczycieli

 • Scenariusz zajęć przeprowadzonych na grupach przedszkolnych przez psychologa

Nauczyciele, Psycholog

 1. Cel główny: Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Sposób realizacji zadań

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne

Realizacja działań na rzecz rozwijania u dzieci odpowiedzialności na środowisko naturalne:

 1. Organizacja zajęć rozwijających wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii.

 2. Udział w ogólnopolskiej akcjii „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

 3. Udział w kampanii edukacyjnej „Obiecujemy”,

 4. Dbałość o kąciki przyrody na salach przedszkolnych,

 5. Stworzenie kącików umożliwiających naukę segregacji odpadów.

 6. Udział w ogólnopolskim projekcie „Bajeczna księga”.

 7. Organizacja ogólnopolskiego konkursu dotyczącego ekologii.

 8. Organizacja pikniku z okazji dnia ziemi,

 9. Udział w ogólnopolskim projekcie „Ekokulturalne przedszkole”.

Cały rok szkolny.

Analiza dokumentacji nauczycieli (zapisy w dziennikach)

Nauczyciele

VII. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2021/2022.

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

1.

Narodowy dzień sportu

Wrzesień

2.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Wrzesień

3.

Powitanie Jesieni

Wrzesień

4.

Światowy dzień uśmiechu

Październik

5.

Dzień pieczonego ziemniaka

Wrzesień

6.

Międzynarodowy dzień kropki

Wrzesień

7.

Dzień Edukacji Narodowej

Październik

8.

Pasowanie na przedszkolaka

I półrocze roku szkolnego 2021/2022

9.

Dzień Niepodległości

Listopad

10.

Przedszkolny Dzień Życzliwości

Listopad

11.

Dzień pluszowego misia

Listopad

12.

Zabawa Andrzejkowa

Listopad

13.

Mikołajki

Grudzień

14.

Świąteczne spotkanie z rodzicami/ Wigilia grupowa

Grudzień

15.

Bal karnawałowy

Styczeń

16.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń

17.

Cała Polska Czyta Dzieciom

W ciągu całego roku szkolnego

18.

Powitanie wiosny

Marzec

19.

Międzynarodowy dzień osób z zespołem Downa

Marzec

20.

Świtowy dzień wiedzy na temat autyzmu

Kwiecień

21.

Wielkanoc – warsztaty świąteczne

Kwiecień

22.

Konkurs Ekologiczny

Kwiecień

23.

Piknik z okazji dnia ziemi

Kwiecień

24.

Dzień Flagi

Maj

25.

Dzień mamy i taty

Maj/Czerwiec

26.

Teatr w przedszkolu

W ciągu całego roku

27.

Spotkania z filharmonią

W ciągu całego roku

VII. Plan współpracy z rodzicami

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

 1. Organizacja zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.

 2. Ustalenie sposobu komunikacji. Omówienie zasad działania aplikacji LiveKid (dziennik elektroniczny)

 3. Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych.

 1. Zapoznanie ze statutem przedszkola.

 2. Procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu.

 3. Umowa z rodzicami dotycząca korzystania z wychowania przedszkolnego.

 4. Udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022.

 5. Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych.

Wrzesień – dyrektor, nauczyciele grup

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

 1. Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych.

 2. Omawianie diagnozy dziecka.

 3. Dzień informacji dla rodziców – według potrzeb, w wyznaczonym terminie.

 4. Organizacja warsztatów świątecznych.

 5. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.

 6. Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.

 7. Informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci).

 8. Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców.

 9. Współpraca z rodzicami w zakresie tworzenia książki

Cały rok szkolny – nauczyciele, rodzice

Maj 2022r.

Wychowawca grupy 6-latków

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli

 1. Omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom i nauczycielom w przedszkolu.

 2. Obserwacje psychologa na grupie przedszkolnej.

 3. Analiza potrzeb w zakresie udzielania wsparcia na podstawie diagnoz nauczycieli i specjalistów.

 4. Opracowanie Indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego dla dzieci z wydanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 5. Opracowanie Indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z wydaną opinią WWRD.

 6. Przekazywanie informacji podczas spotkań zespołów terapeutycznych ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 7. Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami, dotyczących specyficznych problemów dzieci (według potrzeb rodziców i nauczycieli).

 8. Wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielom i rodzicom

Cały rok szkolny – dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści.

XIII. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 1. Odkrywam siebie- złota kolekcja” – program wychowania przedszkolnego opracowany przez Wiesławę Żaba- Żabińską; wydawnictwo MAC

 2. Odkrywam siebie”- – program wychowania przedszkolnego opracowany przez Wiesławę Żaba- Żabińską; wydawnictwo MAC

 3. Nowe przygody Olka i Ady”- program wychowania przedszkolnego opracowany przez Wiesławę Żaba- Żabińską i Annę Banaś, wydawnictwo MAC

IX. Zajęcia dodatkowe:

Rodzaj zajęć

Częstotliwość i osoby odpowiedzialne

 1. Rytmika

Raz w tygodniu, mgr Renata Terlikowska

 1. Język Angielski

Raz w tygodniu w grupach 3-latków i 4-latków, dwa razy w tygodniu w grupach 5-latków i 6-latków

mgr Sylwia Protas

 1. Hip hop

Raz w tygodniu, mgr Kinga Terlikowaka

 1. Judo

Raz w tygodniu, mgr Łukasz Grodzicki

 1. Piłka nożna

Raz w tygodniu, mgr Paweł Błaszczak

 1. Wykaz dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022.

 • 11.11.2021r.- Dzień niepodległości

 • 24.12.2021r.- Wigilia (przedszkole zamknięte)

 • 06.01.2022r.- Święto Trzech Króli

 • 18.04.2022r.- Wielkanocny poniedziałek

 • 02.05.2022r.- Przedszkole zamknięte

 • 16.06.2022r.- Boże ciało

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej nr

z dnia 31.08.2021 r.

Opracowała: mgr Beata Peno

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.