STATUT

PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA “MALI ODKRYWCY”

SPIS TRESCI:

Rozdział I -Postanowienia Ogólne

Rozdział II- Cele i zadania przedszkola

Rozdział III- Sposób realizacji zadań przedszkola

Rozdział IV- Bezpieczeństwo

Rozdział V-Współdziałanie z rodzicami

Rozdział VI- Organy przedszkola

Rozdział VII- Organizacja przedszkola

Rozdział VIII-Dokumentacja przedszkola

Rozdział IX- Opłaty

Rozdział X-Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział XI-Wychowankowie przedszkola

Rozdział XII-Postanowienia przejściowe i końcowe 

ROZDZIAŁ I

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, ogólnodostępną.

2. Jego nazwa brzmi: Prywatne Przedszkole “Mali Odkrywcy” spółka cywilna Alina Olejniczak, Beata Faron, Kamila Pawlak (nazwa skrócona : Prywatne Przedszkole “Mali Odkrywcy” s.c.)

3. Siedziba Przedszkola znajduje się w Nowej Soli ul. Muzealna 40.

4. Organem prowadzącym przedszkole są osoby fizyczne w spółce cywilnej Alina Olejniczak, Beata Faron, Kamila Pawlak

5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

6. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o treści:

Prywatne Przedszkole

“Mali Odkrywcy” s.c.

Alina Olejniczak, Beata Faron, Kamila Pawlak
ul. Muzealna 40 67-100 Nowa Sól
NIP: 925 20 97 340 tel. 666 069 343

§
2 Zadania organu prowadzącego

1. Organ prowadzący przedszkole nadaje Statut oraz zatwierdza zmiany w statucie wprowadzane przez dyrektora przedszkola i zaopiniowane przez radę pedagogiczną.

2. Odpowiada za działalność przedszkola. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

1) Zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;

3) Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;

4) Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów wychowania przedszkolnego oraz wykonywania innych zadań statutowych;

5) Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników przedszkola.

6) Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;


7) Ustalanie czasu pracy przedszkola i przerw w pracy przedszkola;

3. Organ prowadzący przedszkole współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem w zakresie wynikającym z przepisów.

4. Organ prowadzący przedszkole podejmuje uchwałę o mianowaniu na stanowisko dyrektora przedszkola i wysokości jego wynagrodzenia oraz ustala zakres obowiązków i uprawnień.

5. Organ prowadzący przedszkole określa regulamin pracy i regulamin płac w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.


§ 3 Podstawy prawne

1. Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i przepisów

wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 2m z 2016 r.
poz.1954, poz.1985, poz.2169, z 2017r. Poz.60),

3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 r. Poz. 4. ) w zakresie dotycącym przedszkoli niepublicznych.

4) Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. z 2017 r.
Poz.356),

5) Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635),

6) Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 )

8) Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz.69, z późn.zm.),

9) Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1658),

10) Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1611 )

11) Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r, w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ),

11a) Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. Poz. 1664),

12) Wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego

13) Niniejszego Statutu,

§ 4 Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

1. Działalność Przedszkola jest finansowana z:

1) Dotacji przekazywanej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego;

2) Opłaty za przedszkole (czesne) wnoszonej przez rodziców za każdy miesiąc obowiązywania umowy zawartej pomiędzy dyrektorem Przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym dziecka);

3) Opłaty za produkty żywnościowe użyte do przygotowania posiłków dla dzieci wnoszonej przez rodziców uzależnionej od obecności dziecka w przedszkolu.


2. Wysokość opłaty za przedszkole (czesne) określa organ prowadzący przedszkole.

3. Wysokość stawki dziennej za produkty żywnościowe użyte do przygotowania posiłków dla dzieci ustalana jest przez organ prowadzący w drodze negocjacji z firmą cateringową zaopatrującą Przedszkole w posiłki.

4. Przedszkole może pozyskiwać środki z innych źródeł.

5. Przedszkole może otrzymywać darowizny.

ROZDZIAŁ II


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5 Cele i zadania

1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągną
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunow prawnych).

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.

5. Najważniejsze cele i zadania:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w
poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

4)Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treść adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwoscl percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeb
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających tresci adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywnosci człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwoj wrażliwosci i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (opiekunów prawnych) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowan wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian, zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej dzieci.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy

19) Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJ| ZADAN PRZEDSZKOLA

§ 6 Sposób realizacji podstawy programowej

1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie
programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania
przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.

2. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

4. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.

5. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

6. W toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania i udzielają pomocy
psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

7. Nauczyciele informują rodziców (Opiekunów prawnych) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują informację o gotowości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

8. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (opiekunom prawnym) w formie pisemnej do 30 kwietnia.

§ 7 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

2. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) zaburzeń zachowania i emocji;
3) ze szczególnych uzdolnień;

4) ze specyficznych trudności w uczeniu sie;
5) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
6) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

7) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi
na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne rozpoznane w wyniku
przeprowadzonej przez nauczyciela lub specjalistę obserwacji pedagogicznej oraz diagnozy przedszkolnej.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głownie korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym.


5. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy,
okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.

6. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 30 minut z możliwością dostosowania czasu ich prowadzenia do potrzeb i wieku dziecka.

7. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom (opiekunom prawnym). Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1) porady;
2) konsultacje;
3) warsztaty;

4. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i i innych osób i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.

§ 8 Opieka i kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Przedszkole zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3) zajęcia specjalistyczne;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;

6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

3. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.

4. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Program ten opracowuje zespół do 30 września lub w ciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń tego orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. Program opracowuje się na okres na jaki wydano orzeczenie.

5. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności poprzez dobór odpowiednich metod i form pracy.

6. W programie IPET może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania
przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.

7. IPET wskazuje także niezbędne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne.

8. Zespół dwa razy w roku dokonuje oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje
program.

9. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania rewalidacyjne, określone w programie (IPET), które będą realizowali nauczyciele specjaliści, terapeuci wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla pomocy nauczyciela.

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie oceny funkcjonowania dziecka oraz programu (IPET).

11. Przedszkole podejmuje działania wspierające rodziców (opiekunów prawnych) dziecka objętego
kształceniem specjalnym.

12. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne prowadzone w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane w odrębnych dziennikach.

13. W przypadku uczestniczenia w zajęciach dzieci niepełnosprawnych, których funkcjonowanie i możliwości są utrudnione w zajęciach z dzieckiem uczestniczy również pomoc nauczyciela.

§ 9 Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej.

Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez:

a) zajęcia w języku polskim;

b) realizację treści związanych z elementami historii, geografii i kultury naszego regionu i kraju;

2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola
poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw
obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.

3. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartosciach
uniwersalnych.

§ 10 Organizacja zajęć dodatkowych

1. Placówka zapewnia wszystkim dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, organizowanych zgodnie i w ramach realizowanej podstawy programowej w Przedszkolu.

2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

3. Rodzaj zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do
wiadomości rodziców organ prowadzący przedszkole, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

4. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć. W przypadku braku lub niepełnych kwalifikacji pedagogicznych osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi nauczyciel – wychowawca grupy.

4 Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłaty za zajęcia dodatkowe.

§ 11 Warunki lokalowe, baza

1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
1) sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;
2) pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
3) szatni;


2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego- miejsce aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych;

3. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków w celu realizacji przyjętych programów.

4. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z posiłków.

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZENSTWO

§ 12 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym jak i psychicznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki wypoczynku a w szczególności:

1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;
2) wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne są dostosowane do potrzeb dzieci
3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotycząca jej udzielania.


3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.

4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom (prawnym opiekunom), a w czasie zajęć dodatkowych osoba
prowadząca te zajęcia.

5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej,

6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi ( w szczególności jeżeli znajdują się tam dzieci niepełnosprawne) może pomagać nauczycielowi w zależności od potrzeb pomoc nauczyciela i (lub) nauczyciel wspomagający;


7. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.

8. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń
technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie
dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora. 

§ 13 Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.


3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc
przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka;
2) dyrektora przedszkola;
3) pracownika służby bhp;

5. W wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

7. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

8. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi
postepowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

10. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z Policją, Państwową Strażą Pożarną.

§ 14 Wycieczki

1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu.

3. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

§ 15 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie);

2) Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod
opiekę nauczyciela lub pomocy nauczyciela;

3) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do
przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola przedkładając upoważnienie
nauczycielom prowadzącym oddział;

4) Nauczyciel lub osoba pełniąca dyżur w szatni ma obowiązek sprawdzić, kto odbiera
dziecko z przedszkola ;

5) Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

6) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w
przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona
zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. istnieje podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających;

7) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;

8) Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego
opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem
(prawnym opiekunem) w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora.

9) Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia
przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu
policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych
podmiotów instrukcji.

10) Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela.

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

§ 16 Formy współpracy Przedszkola z rodzicami

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.


2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

1) zebrania grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;
3) dyżur dyrektora – po uzgodnieniu terminu;
4) zajęcia otwarte;
5) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów) takie
jak warsztaty, porady, konsultacje prowadzone przez nauczycieli lub specjalistów;
6) uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;
7) festyny rodzinne


3. W przedszkolu obowiązują zasady pracy będące podstawą sprzyjającej wszystkim podmiotom
atmosfery

1) dłuższe rozmowy dotyczące rozwoju dziecka moga nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu;


2) w pilnych i zasadnych przypadkach umożliwia się przeprowadzenie rozmowy niezwłocznie – jednakże nie może to ograniczać nauczycielowi możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w grupie,


3) wszelkie uwagi dotyczące pracy personelu oraz organizacji należy zglaszać bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,

4) niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między rodzicami na terenie
przedszkola.

§ 17 Prawa rodziców

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) Znajomości koncepcji przedszkola;
2) Zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji;
3) Planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału;
4) Uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju;
5) Uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;
6) Korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami);
7) Życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy o dziecku z zachowaniem tajemnicy jej
treści itp.;

§ 18 Obowiązki rodziców

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku
przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.

2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
1) Bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;
2) Terminowego regulowania opłat;
3) Przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki;
4) Aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola;
5) Kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki;

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 19 Organami przedszkola są:

1. Dyrektor przedszkola

2. Rada pedagogiczna

§ 20 Dyrektor

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz
pracowników obsługi

2. Kompetencje dyrektora przedszkola:

1) Przygotowuje zmiany do statutu i uzgadnia je z organem prowadzącym przedszkole, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej. Po uzgodnieniu zmian w statucie z organem prowadzącym przedszkole, dyrektor podpisuje statut;
2) Kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
3) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola;
4) Jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
5) Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;
6) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
7) Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole, Rozstrzygnięcie organu prowadzącego przedszkole jest ostateczne.

8) Wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu
nauczyciela kontraktowego;
9) Gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;
10) Odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;
11) Tworzy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole, dodatkowe stanowiska, w tym stanowiska kierownicze w przedszkolu;
12) Dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
13) Przyjmuje dzieci do przedszkola i skreśla z listy wychowanków;
14) Sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
15) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
16) Zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekunczo-
wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji,
17) Ustala ramowy rozkład dnia po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, z uwzglednieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
18) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
19) Organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
20) Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności statutowej przedszkola oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
21) Zapewnia ochronę danych osobowych bedących w posiadaniu przedszkola;

3. W wykonywaniu swoich zadan dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

4.Dyrektor może współdziałać ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

5.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.


6.W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez dyrektora.

§ 21 Rada pedagogiczna

1. Radę pedagogiczną tworzą:

1) dyrektor jako jej przewodniczący;

2) wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu lub współpracujący na mocy porozumienia z przedszkolem.

3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym i za jej zgodą osoby zaproszone:

a) pracownicy administracji i obsługi przedszkola,

b) pomoc nauczyciela,

2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o niniejszy statut oraz regulamin rady pedagogicznej.

3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub z inicjatywy dyrektora lub organu prowadzącego Przedszkole

4 Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Zebranie może być także utrwalane na elektronicznych nośnikach pamięci.

6. Kompetencje rady pedagogicznej:

1) Kompetencje stanowiące
a) zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym koncepcje pracy przedszkola oraz roczny plan
pracy;

b) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
przedszkola;

2) Kompetencje opiniujące:
a) ramowy rozkład dnia;
c)zmiany w statucie;
b) programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały są dokumentowane i przechowywane.

8. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.

9. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor może powołać spośród członków rady
pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola.

10. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby nie będące pracownikami tego przedszkola.

§ 22 Zasady współdziałania organów przedszkola i rozstrzyganie sporów

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.

2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy sposób korzystania z kompetencji przez radę pedagogiczną.

3. W Przypadku sporów pomiędzy radą pedagogiczną a dyrektorem przedszkola rozstrzyganie ich jest zadaniem organu prowadzącego przedszkole.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 23 Organizacja i czas pracy przedszkola

1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 94.


2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.


3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.


4 Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-20 minut dla dzieci 3 i 4 letnich; 25-30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niz 5 godzin dziennie.

7. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały.

8. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny także w okresie ferii zimowych i wakacji ( lipiec, sierpień), z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

9. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 6.30 do 16.30.

10. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.

11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

12. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej
skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

13. W przypadku dziecka objętego kształceniem specjalnym posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i (lub) specjalistów w celu współorganizowania kształcenia specjalnego,

2) pomoc nauczyciela;

14. W przypadku dziecka objętego kształceniem specjalnym posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu innej niż wymienionego w ust.13 niepełnosprawności za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub specjalistów w celu współorganizowania kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) pomoc nauczyciela;

15. Nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

16. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę.

17. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, można za zgodą organu nadzoru pedagogicznego nawiązać stosunek pracy z osobą, która nie spełnia warunków wymaganych na zajmowanym stanowisku lub nie posiada przygotowania pedagogicznego.

18. Dodatkowo przedszkole może podjąć współpracę ze specjalistą z zakresu danej niepełnosprawności w celu właściwej merytorycznej pomocy nauczycielom i specjalistom realizującym zajęcia, poprzez porady konsultacje i superrewizję.

19. W przedszkolu zatrudnia się woźnego i sprzątaczkę – szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor przedszkola .

20. Dyrektor przedszkola planując udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej może zawierać porozumienia ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami lub podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 24 Formy pracy

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora.

2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwan rodziców.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Formami pracy w przedszkolu są:

1) Zajęcia i zabawy dowolne;
2) Zajęcia obowiązkowe;
a) codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela;
b) czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci;
c) spacery
d) wycieczki

e) uroczystości przedszkolne
3) Sytuacje okolicznościowe

§ 25 Wyżywienie

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie za pośrednictwem wybranej firmy cateringowej.

2. Na posiłki składają się:

1) I śniadanie;

2) II śniadanie;

3) 2 daniowy obiad;

2. Firma cateringowa przygotowuje posiłki, zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zobowiązana jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

3. Jadłospis planowanych posiłków ustalany jest przez firmę cateringową w uzgodnieniu z dyrektorem w cyklach tygodniowych.

4. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniana rodzicom za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i strony internetowej przedszkola.

5. Na wniosek rodziców, poparty zaleceniem lekarza zapewniane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.


ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLA

§ 26 Dokumentacja przedszkola

1. Przedszkole posiada plan pracy na każdy rok zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

2. Dyrektor zatwierdza plan nadzoru pedagogicznego przedszkola do 31 sierpnia każdego roku.

3. W przedszkolu mogą byc ustalone dodatkowe procedury i regulaminy wewnętrzne.

4. Regulaminy i procedury wewnętrzne nie mogą byc sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Przedszkole przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27 Dokumentacja przebiegu pracy pedagogicznej

1. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć przedszkola.

2. Do dzienników zajęć przedszkola wpisuje się:


1) R
amowy rozkład dnia;
2) R
ealizowane w oddziale programy;
3) W
porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci;
4) D
atę i miejsce urodzenia;
5) N
azwiska i imiona rodziców;
6) A
dres zamieszkania dziecka i rodziców;
7) N
umery telefonów rodziców;
8) O
becność na zajęciach w poszczególne dni miesiąca z podaniem godziny przyjścia i odbioru dziecka;

9) Tematykę zajęć – fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza nauczyciel własnoręcznym podpisem;
10) W
ycieczki i ważne wydarzenia z życia grupy;
11) O
bserwacje i kontrole dyrektora;
12) Obserwacje realizowane w ramach nadzoru pedagogicznego;

3. Przedszkole dokumentuje obserwacje pedagogiczne dzieci na odrębnych arkuszach dla każdego dziecka.


4.Dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadają indywidualną dokumentację zawierającą m.in. opinie, orzeczenia, indywidualne programy edukacyino-terapeutyczne, wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania indywidualne programu wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzienniki zajęć dokumentujące te zajęcia, dodatkowe badania przeprowadzone przez lekarzy i specjalistów.

5. Praca dydaktyczno- wychowawcza nauczycieli jest planowana, nauczyciele sporządzają półroczne i miesięczne plany pracy.

6 Dyrektor przedszkola może ustalić także prowadzenie przez nauczycieli innej dokumentacji.

  1. Dziennik zajęć może być prowadzony także w formie elektornicznej, a za zgodą organu prowadzącego dziennik zajęć może być prowadzony wyłącznie w formie dziennika elektronicznego.

8. W przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego zapewnia się:

1) zabezpieczenie danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

2) zabezpieczenie danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

3) rejestrowanie historii zmian i ich autorów;

4) umożliwienie bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

5) wydruk oraz eksport, w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML, danych dzienników,


9.
W przypadku prowadzenia dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

10. Dokument elektroniczny stanowiący zapis dziennika elektronicznego jest zapisany i przechowywany w sposób zapewniający możliwość jego odczytania w niezmienionej treści w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.

11. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji. Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków.

12. Dokumentację przedszkola przechowuje się przez okres 5 lat.

ROZDZIAŁ IX

OPŁATY

§ 28 Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Przedszkolu

1. Za pobyt dziecka w Przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę (czesne), której wysokość regulowana jest zawartą umową cywilno – prawną .

2. Przedszkole pobiera opłatę od rodziców (prawnych opiekunów) za produkty żywnościowe zużyte do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Opłata uzależniona jest od obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

3. Opłata za produkty żywnościowe zużyte do przyrządzania posiłków nie zawiera kosztów procesu przygotowania posiłków, dostarczenia do placówki oraz porcjowania i wyłożenia na talerze w Przedszkolu.

4. Wysokość dziennej stawki za produkty żywnościowe zużyte do przyrządzania posiłków dla dzieci ustalana jest przez Dyrektora w drodze negocjacji z firmą cateringową świadczącą usługi w zakresie wyżywienia dzieci w przedszkolu.

5. Terminy opłat.

1) Opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca „ z góry” na konto lub w kasie Przedszkola. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto bądź do kasy Przedszkola.

2) W przypadku zapisania dziecka do przedszkola opłatę za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do przedszkola należy uiścić w terminie do 7 dni, od dnia podpisania umowy o świadczenie usług.

3) Opłatę za produkty żywnościowe zużyte do przyrządzenia posiłków należy uiszczać w ciągu 5 dni od uzyskania informacji o wysokości opłaty za miniony miesiąc na konto lub w kasie Przedszkola.

6. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu obniża się na drugie i każde następne dziecko z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do Przedszkola. Wysokość zniżki ustalana jest indywidualnie w umowie cywilno – prawnej.

7. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ X

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 29 Inne stanowiska kierownicze – Wicedyrektor – podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

1. Zadania ogólne:

1)  Reprezentowanie przedszkola w czasie nieobecności dyrektora;

2)  Współdziałanie z dyrektorem przedszkola w kwestii organizacji roku szkolnego, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom, planu szkoleń rady pedagogicznej;

3)  Współdziałanie w organizacji pracy przedszkola, imprez przedszkolnych wyjazdów poza teren placówki;

2. W zakresie nadzoru nad pomocą psychologiczno- pedagogicznej:

1) Organizuje i koordynuje realizację zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.

2) Planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

3) Ustala formy udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

4) Planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

5) W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wspiera nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

6) Pisemnie informuje rodziców  o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane

7) Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8) Sprawuje nadzór nad zapewnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

9) Sprawuje nadzór nad opracowywanym przez Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej  IPET oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;

10) Koordynuje pracę Zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

11) Sprawuje nadzór nad sporządzaniem okresowych wielospecjalistycznych ocen poziomu funcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym. 

12) Koordynuje pracą Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka oraz inicjuje i nadzoruje przygotowywanie i realizację indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju. 

13) Sprawuje nadzór nad prawidłowością dokumentacji prowadzonej w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3. W zakresie nadzoru pedagogicznego:

1) Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

2) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności przedszkola.

3) Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy przedszkola,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 

4) Analizuje dokumentację przebiegu nauczania;

5) Obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola.

6) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej.

7) W terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej  wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

§ 30 Nauczyciele – podlegają bezpośrednio wicedyrektowi

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kwalifikacje te są określone w odrębnych przepisach.

2. Stosunek pracy nauczycieli i specjalistów regulują przepisy kodeksu pracy.

3. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z dziećmi w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę.


4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

5. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

6. Do zakresu zadan nauczyciela należy:

1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

2) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

4) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce,

5) Ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwosci dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

6) Dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;

7) Wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

8) Stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

9) Włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;


10) Współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzebi sytuacji spotecznej dziecka;

11) Planowanie własnego rozwoju zawodowego systematyczne podnoszenie swoich kompetencji
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;


12) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetyke
powierzonej sali przedszkolnej;


13) Udział w pracach rady pedagogicznej;

14) Udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;

15) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;


16) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie ze statutem;

17) Zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;

18) Realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zalecen dyrektora, wicedyrektora oraz osób kontrolujących;

19) Bieżącej realizacja innych zadan zleconych przez dyrektora (wicedyrektora) przedszkola, a wynikających z działalności placówki;


5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;

6. Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współpracującym lub nauczycielem wspomagającym dziecko (dzieci) niepełnosprawne w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszególnych dzieci.

7. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznymi oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;

8. Nauczyciel ma prawo:

1) Wyboru lub opracowania programu;
2) Doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzebi możliwości
dzieci;
3) Rozwoju i awansu zawodowego
4) Korzystania w swojej pracy z pomocy merytoryczneji metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

9 Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

§ 31 Specialiści – podlegają bezpośrednio wicedyrektorowi


1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ksztatcenia specjalnego.

2. Zadania specjalistow:

1) Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie, indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka
w życiu przedszkola;
c) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;
f) inicjowanie i prowadzenie działan mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci;
h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców, nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
zykowej we wspołpracy z rodzicami dzieci;
d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukcyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ogrniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego ucestnictwo w życiu przedszkola oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) Do zadan terapeuty pedagogicznego należy:
a) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
b) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu
przedszkola;
c) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym,

d) podejmowanie dziatań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci we współpracy z rodzicami dzieci;

e) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwosci psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowan i uzdolnien dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczen utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) Do zadań pedagoga specjalnego (nauczyciela wspomagającego) należy:
a) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi
nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć okreslonych w programie;
b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, pracy wychowawczej z uczniami
niepełnosprawnymi;
c) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez
nauczycieli i specjalistów;
d) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
specjalistom, realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze
form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi;
e) prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne
socjoterapeutyczne;

§ 32 Pracownicy niepedagogiczni – podlegają bezpśrednio dyrektorowi

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi.


2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania
Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystosci.


3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:

1) Wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczenstwa dzieci,

2) Osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.


4. Szczegółowy zakres obowiązkow pracownikow niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola.


5. Stosunek pracy pracownikow administracji i obsługi regulują przepisy Kodeksu Pracy.


6. Podstawowe obowiązki pracownikow niepedagogicznych:

1) Pomoc nauczyciela

a) podlega bezpośrednio dyrektowi, a w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi w oddziale – wychowawcy oddziału.

b) współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych,

c) dba o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola, takich jak pomieszczenie przeznaczone do porcjowania posiłków, pomieszczenia zmywania naczyń, łazienki, korytarzy zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu dobrymi praktykami higienicznymi,

d) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zlecanych przez nauczyciela oddziału oraz wykonywanie innych czynności wynikających z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia,

e) bierze udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do zajęć i dekorowaniu sal,

f) pomaga w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i w szatni,

g) pomaga w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,

h)czuwa nad wypoczynkiem dzieci,

i) podejmuje czynności przygotowujące do spożywania posiłków przez dzieci, rozdaje posiłki, rozkłada i zbiera naczynia po posiłkach, umieszcza naczynia w zmywarce oraz układa czyste naczynia w szafkach,

j) czuwa nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci oraz pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

k) pomaga dzieciom w czynnościach higienicznych w łazience,

l) pomaga nauczycielowi w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym, do czasu przybycia rodzica,

ł) w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicnych pobranych do utrzymania czystości, reaguje na niebezpieczne zachowania dzieci, zgłasza dyrektorowi o wszelkich zagrożeniach i uszkodzeniach sprzetu,

m) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczyciela.

2) Obowiązki Pomocy nauczyciela wynikające z opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym:

a) asysta podczas posiłków,

b) asysta podczas wykonywania czynności higienicznych: mycie rąk, mycie zębów, toaleta.

c) dbałość o zachowanie zasad higieny w realizacji przez dziecko czynności higienicznych.

d) pampersowanie,

e) pomoc przy wykonywaniu czynności samoobsługowych: przebieranie, ubieranie do wyjścia.

f) kierowanie przy korzystaniu z ciągów czynności w celu nabywania umiejętności samodzielnej realizacji czynności samoobsługowych.

g) nadzór oraz wspieranie podczas zajęć dydaktycznych,wynikający z zachowań trudnych dzieci- (wstawanie, ucieczki, krzyk, płacz), wspieranie ze względu na konieczność podtrzymywania uwagi,

h) wspieranie (“cieniowanie”)- kierowanie ciała dziecka w kierunku przedmiotów, dzieci; kierowanie podczas zabaw ruchowych, naśladowczych.

i) nadzór nad pracą podczas realizacji zajęć stolikowych wynikający z zachowań trudnych dzieci- (wstawanie, ucieczki, krzyk, płacz) oraz wspieranie ze względu na konieczność podtrzymywania uwagi na zadaniu- wspólne pole uwagi,

j) udzielanie pomocy i (lub) asysty nauczycielowi, terapeucie podczas realizacji zadań wynikających z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

k) wspieranie oraz stały nadzór podczas spacerów, wszelkich wyjść, wycieczek, zorganizowanych spotkań.

l) wspieranie i opieka podczas występów oraz organizowanych imprez.

ł) kierowanie uwagi dziecka na nauczyciela prowadzącego.

m) modelowanie kontaktow z rówieśnikami i nauczycielem.

n) wspieranie i rozwijanie samodzielności dziecka.

o) kontrola zachowań trudnych dziecka.

3) Konserwator.

a) dokonywanie cyklicznych (nie rzadziej niż dwa razy w roku) przeglądów technicznych całego obiektu przedszkola przy udziale specjalista ds. BHP.

b) usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną obiektu przedszkola.

c) dozór nad instalacją grzewczą szkoły, dokonywanie przeglądu instalacji c.o. – czuwanie nad jej sprawnością i porządkowanie pomieszczeń kotłowni.

d) wykonywanie drobnych prac remontowych i malarskich w pomieszczeniach i na terenach przedszkolnych.

e) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych przedszkola oraz wokół budynku,

e) dbanie o sprawność instalacji wodno- kanalizacyjnej w ramach możliwości technicznych, a zwłaszcza o szczelność kranów i spłuczek oraz drożność kanalizacji.

f) dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp i innych odbiorników prądu.

g) dokonywanie napraw i wymiany zamków oraz kompletowanie i nadzór nad kompletem kluczy zapasowych do pomieszczeń w budynku oraz pomieszczeń gospodarczych,

h) przeprowadzanie naprawy i konserwacji sprzętu i mebli szkolnych i sprzętu sportowego.

i) dokonywanie drobnych napraw stolarki okiennej, uszczelnianie okien i wymiany wybitych szyb.

j) wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych.

k) naprawa urządzeń sanitarno – kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.

l) dbanie o drożność chodników na terenie placówki, także chodnika ogólniedostępnego bezpośrednio przylegającego do terenu placówki oraz schodów prowadzących do budynku w okresie zimowym zapobiegając oblodzeniu i (lub) zaśnieżeniu.

ł) codzienny przegląd placu zabaw, usuwanie z terenu placu zabaw zanieczyszczeń oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bawiących się w tym miejscu dzieci.

m) usuwanie liści i gałęzi i innych zanieczyszczeń z terenu ogrodu przedszkolnego, placu zabaw oraz ciągów komunikacyjnych na zewnątrz budynku przedszkola,

n) nadzór nad właściwą segregacją odpadów oraz przemieszczanie kontenerów z odpadami do miejsca odbioru zgodnie harmonogramem wywozu odpadów,

o) dbałość i pielęgnacja terenów zielonych na terenie Przedszkola (koszenie, nawożenie trawy i innych roślin, prześwietlanie drzewek i krzewów, podlewanie roślin).

4) Sprzątaczka.

a) codzienne sprzątanie zleconych obszarów: korytarz główny, klatka schodowa, szatnie, sale pobytu, sale terapeutyczne, łazienki i toalety oraz pomieszczenia służbowe i gospodarcze;

b) codzienne opróżnianie koszy na śmieci ;

c) uzupełnianie co rano i w razie potrzeb papieru toaletowego i mydła w łazienkach i toaletach;

d) pomaga konserwatorowi w wykonywaniu napraw;

e)wykonuje czynności zlecone przez dyrektora szkoły np. naprawianie i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych przed budynkiem przedszkola w związku z uroczystościami okolicznościowymi i państwowymi, oraz wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Przedszkola, a zleconych przez dyrektora ;

f) dbałość o ład i porządek oraz higienę na terenie wszystkich pomieszczeń przedszkolych;

g) wietrzenie sprzątanego pomieszczenia;

h) zmiatanie podłogi;

i) podłogi pokryte lentexem, wykładziną panele itp. wymyć wodą z dodatkiem proszku lub środka myjącego; dotyczy to również posadzek lastrikowych;

j) panele w sali gimnastycznej przetrzeć wilgotną ścierką. (mopem);

k) wszystkie meble, lamperie olejne, obrazy, gabloty i parapety należy przetrzeć wilgotną ścierką;

l) Odkurzyć dywany i wykładzinę chodnikową. (także stosować czyszczenie parowe wykładzin i mebli z tapicerką materiałową);

ł) sprawdzanie zabezpieczeń okien, kranów, drzwi, wygaszanie oświetlenia;

m) zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora i dyrektora;

n) bieżące przeprowadzanie dezynfekcji urządzeń sanitarno-higienicznych, a także dezynfekja ciągów komunikacyjnych, przecieranie (spryskiwanie) środkiem dezynfekującym powierzchni dotykowych, (poręcze na klatce schodowej, klamki drzwi itp).

ROZDZIAŁ XI


W
YCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 33 Zasady rekrutacji i pobyt dzieci w przedszkolu

1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5-6 lat.

2. Nabory dzieci na nowy rok szkolny odbywają się przez cały rok.

3. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania wniosków (karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola).

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola, a także dzieci zgłoszone w poprzednim roku szkolnym, które nie zostały przyjęte z uwagi na brak miejsc.

4. W ciągu roku do przedszkola przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.

5. Decyzje w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

6. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest zawarcie umowy pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

7. Dziecko może przebywać w przedszkolu od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończy 2,5 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 7 lat

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

9. Dzieci w wieku 6 lat są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

10. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola
dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.

11. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego odroczenie realizacji obowiązku szkolnego może trwać nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w ktorym koñczy 9 lat.

12. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomic dyrektora szkot=ły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.

13. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zaświadczenia
o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają
odrebne przepisy.

§ 34 Prawa i obowiązki dzieci

1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko
wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, ktore mają mu zapewnić
odpowiednie warunki życia, rozwoju osobowości i samorealizacji.

2. Dzieci mają prawo do:


1) Opieki i pomocy ze strony dorosłych;
2) Bezpiecznych i higienicznych warunków;

3) Korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia;
4) Poszanowania ich godności osobistej i nietykalności cielesnej;
5) Akceptacji i szacunku;
6) Zabawy jako podstawowej formy aktywności;
7) Właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się
zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
8) Wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb;
9) Aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych
10) Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów
11) Pozytywnego wzmacniania przez dorostych;

12) Spokoju i wypoczynku;
13) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądż psychicznej
14) Życzliwego i podmiotwego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;
15) Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich
rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

4. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:

1) Przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczenstwa;
2) Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
3) Szanować mienie przedszkola;
4) Zachowywac porządek i czystość;
5) Zgodnie współdziałać w zespole;
6) Szanować prawa innych, w tym do zabawy;
7) Szanować wytwory pracy innych;
8) Stosować formy grzecznościowe;
9) Akceptować indywidualność każdego dziecka;
10) Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorostych;
11) Polubownie rozwiązywać konflikty;
12) Dbać o swój wygląd;
13) Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;

§ 35 System motywowania do zachowań pożądanych

1 W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.

1) Nagrody:
a) pochwała indywidualna,
b) pochwała wobec grupy,
c) pochwała przed rodzicami,
d) dostęp do atrakcyjnej zabawki,
e) dyplom uznania, medal,
f) drobne nagrody rzeczowe,
g) przewodzenie w zabawie,

2) Nagradzamy za:

a) Stosowanie ustalonych zasad i umów,

b) wysilek włożony w wykonane prace,

c) wywiązanie się z podjętych obowiązków,

d) bezinteresowną pomoc innych,

e) aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola,

2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.

1) Konsekwencje złego zachowania:
a) upomnienie słowne i ndywidualne,
b) upomnienie słowne wobec grupy,
c) poinformowanie rodziców o przewinieniu,
d) odsunięcie od zabawy,
e) zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

2) Konsekwencje stosowane są za:
a) nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
b) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
c) zachowania agresywne,
d) niszczenie wytworów pracy innych
e) celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

§ 36 Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

1. Skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola.
2. Dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) Zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;

2) Nie dokonania opłaty za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do Przedszkola w terminie do 7

dni od podpisania umowy o świadczenie usług.
3) Powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;
4) Nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co
najmniej 1 miesiąc;
5) W sytuacji, gdy w sposob szczególny narażone jest dobro innych dzieci;

6) Gdy dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych;
7) W przypadku zaniedbywania higieny osobistej dziecka oraz stwarzania zagrożenia epidemiologicznego dla innych dzieci i personelu Przedszkola;

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 37 Postanowienia przejściowe

1. Opłata za produkty żywnościowe zużyte do przygotowania posiłków dla dzieci określone w § 28 ust.2 wchodzi w życie od dnia 01.09.2021r.

§ 38 Inne postanowienia

1.Obsługę kadrową-płacową przedszkola prowadzi NOVIS Wioletta Starewicz.

2. Obsługę księgową prowadzi Biuro Rachunkowe Marian Rajewski.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, dyrektora, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

4. Statut podaje się do wiadomości poprzez:

1) Zapoznanie z treścią Statutu rady pedagogicznej Przedszkola i zaopiniowanie w trakcie zebrania rady pedagogicznej oraz zapoznanie rodziców podczas zebrania ogólnego lub zebrań grupowych;

2) Udostępnienie tekstu Statutu na żądanie uprawnionych podmiotów i organów kontrolujących Przedszkole;

6. Zmiany w Statucie przygotowuje i wprowadza dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i w uzgodnieniu z organem prowadzącym Przedszkole.

7. Po każdorazowym wprowadzeniu zmian w Statucie wprowadza się jego tekst jednolity.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Tekst Statutu wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

10. Traci moc tekst Statutu z dnia 01.02.2016r.

11. Statut został zaopiniowany prez Radę Pedagogiczną w dniu 22.03.2021r.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.